Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

giao dịch dân sự

Ai là chủ hộ?

Nhiều người cho rằng sản phẩm của thời bao cấp còn để lại trong các gia đình hiện nay là số lượng phụ nữ làm chủ hộ nhiều hơn nam giới. Luật Dân sự của nước ta định nghĩa: “Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự…