Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

công chức

Làm mấy job

Thường thì chỉ đi làm một cơ quan, một công ty cho đến hết đời chờ lương hưu trí là mẫu hình phổ biến cho ai thành cán bộ nhân viên. Vậy mà trong lý lẽ của người dạy con làm giàu lại dặn rằng: “Những ai như thế - trông chờ vào lương hưu…