Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Phục dựng vàng son

Đi tìm lại những pho tượng cổ, sưu tầm các loại ban thờ, ngai thờ, tượng cổ… còn được lưu giữ tại các không gian tâm linh, Hội quán Di sản(*) dần khám phá ra kho tàng mỹ thuật vô giá của dân tộc. Trong đời sống của người Việt, khu vực…